MapViewer dostarczany jest przez producenta z zestawem map bazowych, które niestety nie obejmują szczegółów podziału administracyjnego Polski. Dlatego aby umożliwić tworzenie wizualizacji na bazie mapy Polski opracowaliśmy stosowne mapy bazowe. Obejmują one terytorium Polski z aktualnym podziałem administracyjnym na województwa, powiaty i gminy.

Obszary mapy bazowej zostały uzupełnione o dane identyfikacyjne w oparciu o Nomenklaturę Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), utworzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów. Nomenklatura ta opracowana została na bazie Wspólnej Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) obowiązującej w krajach Unii Europejskiej.

Klasyfikacja ta ma na celu zapewnienie zbierania, opracowywania i udostępniania na obszarze Unii Europejskiej porównywalnych danych dla określonych statystyk regionalnych państw członkowskich.

W informacjach na stronie Głównego Urzędu Statystycznego znajduje się:

"W klasyfikacji NTS jako symbole województw, powiatów i gmin przyjęto kody tych jednostek z systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego kraju, który jest częścią Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju - TERYT. Zgodnie z zasadami tego systemu gminy numerowane są w ramach powiatów a powiaty w ramach województw. Jednostkom nieadministracyjnym - poziom regiony i podregiony - numeracja nadana została w ramach całego kraju. ..."


Mapę Polski w formacie GSM mogą nabyć wyłącznie użytkownicy produktów Golden Software zakupionych w naszej firmie.

Firma świadczy usługi w zakresie skanowania map powierzonych i przetwarzania ich do formatu GSM. Digitalizacja może obejmować różne elementy terenu włącznie z jego ukształtowaniem pionowym.