Mapa Polski w formacie GSMMapViewer dostarczany jest przez producenta z zestawem map bazowych, które niestety nie obejmują szczegółów podziału administracyjnego Polski. Dlatego aby umożliwić tworzenie wizualizacji na bazie mapy Polski opracowaliśmy stosowne mapy bazowe. Obejmują one terytorium Polski z aktualnym podziałem administracyjnym na województwa, powiaty i gminy w ramach podstawowej wersji Mapy 2019.P, jak również dodatkowe warstwy tematyczne w ramach wersji rozszerzonej 2019.R obejmujące mapy: sieci drogowej, kolejowej i rzecznej, stacje synoptyczne I i II rzędu, obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i parki narodowe

Obszary mapy bazowej zostały uzupełnione o dane identyfikacyjne w oparciu o Nomenklaturę TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny), utworzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów.

Mapa Polski 2019 dostępna jest w wersjach:

 • Podstawowa 2019.P
   Wersja podstawowa zawiera:
  • Zestaw cyfrowych map bazowych w formacie GSM obejmujących podział administracyjny Polski zgodny z nomenklaturą TERYT
  • Arkusz kalkulacyjny zawierający dane o miejscowościach z podziałem na województwa wraz ze współrzędnymi prostokątnymi i umiejscowieniem w hierarchii administracyjnej

 • Rozszerzona 2019.R
   Wersja rozszerzona zawiera:
  • Zestaw cyfrowych map bazowych w formacie GSM obejmujących podział administracyjny Polski zgodny z nomenklaturą TERYT
  • Arkusz kalkulacyjny zawierający dane o miejscowościach z podziałem na województwa wraz ze współrzędnymi prostokątnymi i umiejscowieniem w hierarchii administracyjnej
  • Rozszerzony zestaw map bazowych zawierający warstwy mapowe dotyczące:
   • Sieci drogowej
   • Sieci kolejowej
   • Sieci rzecznej
   • Rezerwatów przyrody
   • Obszarów Natura 2000
   • Parków narodowych
   • Stacji synoptycznych I i II rzędu

  Mapę Polski w formacie GSM mogą nabyć wyłącznie użytkownicy produktów Golden Software zakupionych w naszej firmie.

  Firma świadczy usługi w zakresie skanowania map powierzonych i przetwarzania ich do formatu GSM. Digitalizacja może obejmować różne elementy terenu włącznie z jego ukształtowaniem pionowym.